Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

Az alábbiakban részletezett Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az egymással kölcsönös szerződésben álló felekre vonatkozik, mint a www.cifradesign.hu internetes áruházban vevői megrendelést rögzítő mindennemű természetes és jogi személy, továbbiakban a Vevő, másrészről a www.cifradesign.hu internetes áruház üzemeltetője, továbbiakban az Eladó. Az internetes áruházban leadott minden rendelésre az annak leadási időpontjában érvényben lévő ÁSZF az irányadó.

A rendelés leadásával az itt olvasott feltételeket a Vevő feltétel nélkül elfogadja. Vevő tudomásul veszi, hogy a www.cifradesign.hu honlapon végrehajtott megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és Eladó között adás-vételi és szállítási szerződés jön létre.

SZERZŐDÉS TÁRGYA

A szerződés tárgya a www.cifradesign.hu internetes áruházban található mindazon árucikk, amire Vevő vásárlási megrendelést rögzít. A megrendelés rögzítésével Vevő kijelenti, hogy a megrendelt termék paramétereit elfogadja és igényeinek mindenben eleget tevőnek ismeri el.

ÁRAK

A feltüntetett eladási árak forintban értendők és - alanyi adómentesség miatt - áfamentesek. A szállítási díjak 27% ÁFA-t tartalmaznak. Eladó fenntartja magának az árváltoztatás jogát, azonban mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett árak vannak érvényben.

RENDELÉS

A www.cifradesign.hu internetes áruház termékeire rendelést leadni csak az áruház honlapján keresztül lehet. A megrendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár. Át nem vett csomagok esetében a kiszállítás díja kiszámlázásra kerül Vevő terhére.  Az átvétel megtagadása nem minősül az elállási jog gyakorlásának, elállásról a Vevő írásban tájékoztatni köteles az Eladót.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS

A Grafikás ékszerek 1-2 munkanapon belül, a Viaplant és az Ötvös ékszerek 3-5 munkanapon belül szállításra készek. E-mailben pár napon belül visszajelzünk, ha bármilyen gond adódna esetlegesen nem beszerezhető alapanyag kapcsán.

 

AZ ELÁLLÁS JOGA

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltató számára jogszabály írja elő, hogy a szerződés megkötése előtt kellő időben tájékoztassa Vevőt az elállás jogáról, miszerint indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Az elállási jog érvényesítésére írásban van lehetőség, az erre nyitva álló határidő 14 naptári nap. Eladó a visszaküldött csomag érkezését követő 14 napon belül köteles visszatéríteni a Vevő által kifizetett összeget, azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kára megtérítését. Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, ezen felül egyéb költség nem terheli.

CSERELEHETŐSÉG

Amennyiben a kapott termék cseréjét szeretné, úgy kérjük e-mailben vegye fel velünk a kapcsolatot. Ezután küldje vissza a terméket címünkre a számlával együtt, a visszaszállítás költsége Vevőt terheli. A visszaküldött terméknek eredeti állapotában kell lennie. Nem a megrendelt áru, vagy minőségi hibás termék érkezése esetén szintén e-mailben kérünk jelzést, a csomag visszaküldésének és újra kiküldésének költségét ez esetben Eladó állja. Ha nem tudunk cseredarabot küldeni, akkor a kifizetett vételár levásárolható, vagy visszaigényelhető.

SZAVATOSSÁGI IGÉNY, REKLAMÁCIÓ

Szavatossági igény benyújtására a Ptk. ide vonatkozó szabályai, valamint a 49/2003 (VII.30) GKM rendelet „a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről” útmutatásai az irányadók. A szavatossági igény benyújtása akkor jogos, ha a terméket az útmutatásoknak megfelelően kezelték és rendeltetésszerűen használták. A visszaküldés költsége Vevőt terheli. A visszaküldött terméket megvizsgáltatjuk annak érdekében, hogy bizonyított legyen a tény, miszerint a terméket semmilyen külső - hő, vegyi vagy esetleg túlzott fizikai - hatás nem érte. Amennyiben a terméken bekövetkezett minőségromlás gyártási hiba következménye, úgy a terméket természetesen kicseréljük. Ha a termék cseréjére Vevő nem tart igényt, az esetben visszafizetjük a vételárat. Visszaküldés kizárólag postai úton vagy futárcéggel történhet.

ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogviták rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

KAPCSOLATTARTÁS ÉS FOGYASZTÓI KIFOGÁSOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Email: vevoszolgalat@cifradesign.hu

Telefonszám: +36 70 367 4067

Címünk: M-Invent Kft., 2000 Szentendre, Muskotály u. 16.

Adatkezelési tájékoztató
1. ADATKEZELŐK NEVE, ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Webshop tulajdonosa: 
Szakács Melinda, egyéni vállalkozó
Cím: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 2.
Adószám: 76272808-1-41
Telefonszám:+36 20 360 8904
E-mail: vevoszolgalat@cifradesign.hu

Webshop üzemeltetője, csomagküldő:
M-Invent Kft.

Székhely: 2000 Szentendre, Muskotály u. 16.
Adószám: 14670015-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-126908
Telefonszám: +36 70 367 4067
E-mail: vevoszolgalat@cifradesign.hu

2. BEVEZETÉS

Jelen webshop tulajdonosa és üzemeltetője magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szabályzat miden tartalmi elemét a mindenkori hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően alakította ki, azok elvárásainak megfelel. A webshop tevékenységének ellátásához szükséges adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az Adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a https://www.cifradesign.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy oldalon.

Jelen adatkezelési tájékoztató összhangban áll az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen:

 • 2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • 2003. évi C. törvény- az elektronikus hírközlésről (Eht.)
3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő tájékoztatásul közli a 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.) található legfontosabb fogalmak meghatározását, a teljes meghatározás az Infotv. 3. §-ban található,

 • Felhasználó, azaz érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
4. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

5. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

a. Az adatkezelő főtevékenységével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: a személyes adatok kezelésére akkor kerül sor, ha ez az Általános Szerződési Feltételek alapján nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez (továbbiakban: főtevékenység) feltétlenül szükséges. Az adatkezelés célja ebben az esetben a megrendelések könnyítésére és teljesítésére irányul.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Kezelt adatok köre:

 • A szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat: név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím, ha eltér a lakcímtől, számlázási név, telefonszám.
 • a szerződésből származó díjak számlázása céljából kezeli a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
 • a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Adatkezelés időtartama: regisztrációval történő vásárlás esetén az adatkezelés a visszavonásig tart. Regisztráció nélküli vásárlás esetén az Adatkezelő az adatokat törli a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követő 7 év elteltével.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a kezelt adatokhoz az Adatkezelő minden alkalmazottja hozzáférhet a főtevékenység teljesítése során.

Adatkezelők adatai:

Webshop tulajdonosa: Bányász Melinda, egyéni vállalkozó
Cím: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 2.
Adószám: 76272808-1-41
Telefonszám:+36 20 360 8904
E-mail: vevoszolgalat@cifradesign.hu

Webshop üzemeltetője: M-Invent Kft.
Székhely: 2000 Szentendre, Muskotály u. 16.
Adószám: 14670015-2-13
Telefonszám: +36 70 367 4067
E-mail: vevoszolgalat@cifradesign.hu

Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás: az Adatkezelő az 5./a. pont alatt ismertetett főtevékenysége körében Adatfeldolgozót vehet igénybe a megrendelések teljesítése és az elszámolás rendezése körében. Adatfeldolgozók Adatkezelő szerződött partnerei.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév: UNAS Online Kft. (Tárhely- és rendszerszolgáltató)
Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Weboldal: www.unas.hu
Kapcsolatfelvétel: unas@unas.hu

Cégnév: GLS Hungary Kft. (Szállító)
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44

b. Az Adatkezelő által küldött elektronikus hírlevél

Adatkezelés célja: hírlevél küldése az érdeklődők részére, amely tájékoztatást nyújt az új termékek bevezetéséről, aktuális akciókról. Az Adatkezelő által küldött hírlevél gazdasági reklámot is tartalmaz(hat).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Kezelt adatok köre: az érintett vezetékneve, keresztneve és e-mail címe.

Adatkezelés időtartama: a visszavonásig. A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ez a hírlevél alján található Leiratkozás gombra kattintva személyesen is megtehető, illetve a vevőszolgálatra küldött e-mailben is kezdeményezhető.

Adatok megismerésére jogosult személyek köre: Adatkezelő a hírlevél küldéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, mely cég a külföldre feldolgozásra átadott személyes adatok megfelelő szintű védelmét Privacy Shield regisztráció útján biztosítja.

Adatfeldolgozó adatai:

Cégnév: MailChimp (The Rocket Science Group, LLC)
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA
Telefonszám: +1 (678) 999-0141
E-mail: privacy@mailchimp.com

c. Egyéb adatkezelés

A cookie (süti) betűkből és számokból álló információcsomag, amit a Cifra Design honlap küld el a Felhasználó böngészőjének azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy statisztikai információt gyűjthessen látogatóiról.

Átmeneti (session) cookie: egy munkamenet (oldallátogatás) után automatikusan törlődik. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a webáruház biztonságosabban tudjon működni, és elengedhetetlenek ahhoz, hogy minden, a vásárláshoz, megrendeléshez kapcsolódó funkció kivétel nélkül, hibátlanul működjön.

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adatainak védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

Google Analytics: Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be..

Google Remarketing: Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google AdWords konverziókövetés: A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

Facebook Remarketing: Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Cookie-k letiltása: Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén. Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Adatkezelő a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg a jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresésére a kezelt adatokról tájékoztatást adhat, amennyiben jogszabályon vagy jogerős hatósági kötelezésen alapul a megkeresés.

6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az Adatkezelő a rendelkezésére álló technikai eszközökkel biztosítja az adatkezelés biztonságát a személyes adatok tárolása és megőrzése során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően oly módon, hogy ezáltal biztosítja az érintettek magánszférájának sérthetetlenségét.

Az Adatkezelő köteles minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és adatokkal való bármilyen jellegű jogosulatlan adatkezelést kizárja.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

7. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS A JOGÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGEI

Az adatkezelés időtartama alatt a Felhasználónak joga van,

 • hogy az Általános Szerződési Feltételek alapján nyújtott szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezeli, ideértve a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is,
 • kérni adatainak helyesbítését,
 • a jogszabályi kivételektől eltekintve kérni adatainak törlését vagy zárolását
 • tiltakozni az adatkezeléssel szemben.

Az érintett a fent megjelölt kérelmét az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, amelynek teljesítése érdekében megtett intézkedésről az Adatkezelő legkésőbb a kérelem benyújtását követő 25 napon belül írásban nyújt tájékoztatást.

Személyes adatok töröltetésének Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Felhasználó további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, és a 21.§-23.§. részletezi.

Felhasználó jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén Szolgáltatóval szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárást indíthat, vagy a bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthat meg. Az eljárás megindítása előtt célszerű az Adatkezelővel megkísérelni a jogsérelem orvoslását.

Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot módosítsák.
Jelen Adatkezelési tájékoztató 2018. május 23-án lépett hatályba, legutóbb 2023.04.10-én frissült.